Checklists
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2019

Duurzame inzetbaarheid & de WOR

Steeds meer organisaties besteden aandacht aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De pensioengerechtigde leeftijd klimt gestaag, mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd in uw organisatie zal ook stijgen. Duurzame inzetbaarheid gaat bovendien niet alleen om het oplossen van problemen met oudere werknemers. Ook andere doelgroepen hebben hier baat bij. Denk aan mensen met een minder goede gezondheid, medewerkers van wie de functie jarenlang ongewijzigd is of van wie functies verdwijnen of veranderen door robotisering en digitalisering. Duurzame inzetbaarheid is voor de ondernemingsraad een belangrijk onderwerp, lees meer over uw WOR-rechten als OR wat betreft de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen uw organisatie.

Initiatiefrecht

Zet ten eerste het onderwerp op de agenda bij de overlegvergadering. U kunt het initiatiefrecht uit artikel 23 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gebruiken om voorstellen te doen aan uw bestuurder om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Uw bestuurder heeft belang bij het terugdringen van arbeidsongeschiktheid en een betere inzet en dus productiviteit van de medewerkers. Wijs uw bestuurder dan ook op de voordelen van uw initiatief.

Informatierecht

Vraag de informatie die u nodig heeft om met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan op aan de hand van artikel 31B van de WOR. Dit artikel bepaalt namelijk dat uw bestuurder informatie over het sociale beleid van de onderneming moet verstrekken aan de ondernemingsraad. Inventariseer eerst wat het bestaande beleid is en hoe dat uitpakt binnen uw organisatie. Stel veel  vragen aan uw bestuurder. Ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek en cijfers over de arbeidsongeschiktheid zijn erg informatief.

Instemmingsrecht

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij regelingen rond arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie. Er zijn veel thema’s omtrent arbeidsomstandigheden die een rol spelen in het beleid op duurzame inzetbaarheid. Denk aan de beoordelings- en functioneringscyclus binnen uw organisatie of het aanstellings- en ontslagbeleid. Dit zijn allemaal instemmingsplichtige onderwerpen die sterk gerelateerd zijn aan duurzame inzetbaarheid.

Artikel 28

Artikel 28 lid 1 van de WOR bepaalt dat de OR ‘zoveel als in zijn vermogen ligt’ de naleving van de onder andere voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden van medewerkers moet bevorderen. Gebruik dit artikel om tegenover uw bestuurder te legitimeren dat u bepaalde onderwerpen op de agenda zet.