Checklists
Laatst gewijzigd op: 15 oktober 2019

Werkoverleg

In iedere organisatie vindt wel een vorm van werkoverleg plaats. Werkoverleg kan van grote betekenis zijn als werknemers hun werk en werkzaamheden willen beïnvloeden. Het is daarom van belang dat er werkoverleg plaatsvindt. De ondernemingsraad moet daarom invloed hebben op het werkoverleg. De Wet op de ondernemingsraden geeft de OR instemmingsrecht. In deze checklist leest u wat de OR kan doen om goed werkoverleg te bevorderen.

Wat is werkoverleg?

Er zijn allerlei soorten overleg. Onder werkoverleg wordt verstaan dat werknemers die een bepaalde taak uitvoeren hun werk bespreken met elkaar en hun leidinggevende. Het is een gestructureerde vorm van overleg en het vindt met enige regelmaat plaats. Dat kan bijvoorbeeld iedere maand zijn, maar ook iedere week. Tijdens het werkoverleg kunnen werknemers hun werk, de werkomstandigheden en de werkverhoudingen met elkaar bespreken. Onderwerpen van gesprek zijn hoe het werk uitgevoerd zal worden, hoe de werkzaamheden onderling worden verdeeld en welke problemen er spelen rond het werk en de werksituatie.

De OR kan een inventarisatie maken van werkoverleggen. Zo weet u op welke afdeling het werkoverleg regelmatig plaatsvindt en waar nog niet.

Bezoeken van werkoverleg

Het werkoverleg is voor een OR een goede manier om in contact te komen met de achterban. U ziet en hoort immers waar een deel van uw achterban mee bezig is. Het is daarom raadzaam om regelmatig een werkoverleg te bezoeken. Vraag hiervoor wel eerst toestemming, want u kunt niet zomaar onaangekondigd een overleg bezoeken. Het bezoeken van een werkoverleg is ook een goede manier om de OR in beeld te krijgen bij de achterban. Vooral in grotere organisaties is het bezoeken van een werkoverleg voor de OR een manier om de OR een gezicht te geven.

Kijk nog eens na waar u instemming voor heeft verleend bij de invoering van het werkoverleg. Is het overleg inmiddels veranderd of hetzelfde gebleven?

Maak werk van werkoverleg

Als u als OR wilt kijken of het werkoverleg goed verloopt dan is het goed om dat eens te onderzoeken. Ga na of er sprake is van een geregeld en gestructureerd overleg. Vindt het overleg plaats tussen de direct leidinggevende en de werknemers? Als u werkt met zelfsturende teams dan is werkoverleg ook belangrijk. Bekijk hoe dit functioneert. Van belang is natuurlijk of werknemers de ruimte krijgen om agendapunten aan te dragen. Maken zij hier ook gebruik van? Zijn er ook verslagen van de vergaderingen? Ook kunt u kijken of werknemers voldoende in staat zijn om het werkoverleg bij te wonen. Als mensen op parttime basis, in ploegendiensten of buiten het kantoor werken dan is het bijwonen van het werkoverleg soms lastig.  Wordt er voldoende rekening gehouden met deze groepen?

Uw ondernemingsraad kan het bijwonen van werkoverleg opnemen in zijn communicatieplan.

De bevoegdheden van de OR

De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van werkoverleg. Dat is te vinden in artikel 27 lid 1i van de Wet op de ondernemingsraden. Als er niets verandert heeft de OR geen instemmingsrecht. De OR kan natuurlijk het onderwerp op de agenda zetten als daar aanleiding toe is. Ook kunt u uw initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR) gebruiken om voorstellen te doen. Daarnaast moet de OR werkoverleg stimuleren volgens artikel 28 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden.

Zorg er als OR voor dat er in het medewerkerstevredenheidsonderzoek ook vragen worden opgenomen over het werkoverleg. Zo krijgt u een goed beeld.