Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 december 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Welke rol speelt de OR bij personeelsbeleid?

Op het personeelsbeleid kan de OR veel invloed uitoefenen. Zo heeft de ondernemingsraad de zwaarste bevoegdheid, het instemmingsrecht, op dit gebied. Artikel 27 van de WOR verplicht de ondernemer om instemming te vragen op elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van:

 • pensioenverzekering, winstdeling of spaargeld
 • werktijden of vakantie
 • beloning of functiewaardering
 • arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-integratiebeleid
 • aanstelling, ontslag, bevordering
 • personeelsopleiding
 • personeelsbeoordeling
 • bedrijfsmaatschappelijk werk
 • werkoverleg
 • behandeling van klachten
 • verwerking en bescherming van persoonsgegevens
 • controle op aanwezigheid, gedrag, prestaties van de werknemers

Het gaat hierbij wel om regelingen die niet al in de cao geregeld zijn (primaire arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld) en die betrekking hebben op alle of een groep werknemers.

Wanneer de OR niet instemt met de voorgestelde regeling kan het voorgenomen besluit niet uitgevoerd worden. De bestuurder moet met een nieuw voorstel komen. Hij kan alleen nog in een uiterst geval de kantonrechter vragen om vervangende instemming. Bijvoorbeeld als de beslissing van de OR onredelijk is of vanwege zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, -economische of -sociale redenen.

Meer over de OR en het personeelsbeleid vindt u in het Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid.