Checklists
Laatst gewijzigd op: 12 juli 2023
Arbobeleid

De methode van de vijf W’s

Arbobeleid is een terugkerend onderwerp in elke organisatie. Door het te zien als een cyclus, kan een organisatie er op een structurele wijze mee omgaan. Zo’n cyclus kan je vormgeven aan de hand van vijf W’s: willen, weten, wegen, werken en waken.

Willen

Het begint met willen. De bestuurder en de OR moeten actief het arbobeleid willen vormgeven. Hiervan is sprake als de organisatie planmatig en gestructureerd met arbo bezig is. Dit gaat dus verder dan een opgesteld arbobeleid dat ergens onderin een la ligt. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om het arbobeleid regelmatig tegen het licht te houden en indien nodig te actualiseren.

Als er geen arbobeleid is of er wordt te weinig of geen werk gemaakt van goede arbeidsomstandigheden, neem dan als OR het initiatief door het op de agenda te zetten.

Arbobeleid is een terugkerend onderwerp in elke organisatie. Door het te zien als een cyclus, kan een organisatie er op een structurele wijze mee omgaan. Zo’n cyclus kan je vormgeven aan de hand van vijf W’s: willen, weten, wegen, werken en waken.

Weten

De tweede stap is weten. Dat kan met behulp van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een inventarisatie van alle risico’s op het terrein van veiligheid, welzijn en gezondheid. De RI&E moet actueel zijn en inzichtelijk voor werknemers.

Maak als OR gebruik van het instemmingsrecht bij het vaststellen en wijzigen van de RI&E.

Wegen

In het plan van aanpak, onderdeel van de RI&E, staan maatregelen die de organisatie moet nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit is het moment van het ‘wegen’. Het draait hierbij om het stellen van prioriteiten. De belangrijkste en meest dringende maatregelen krijgen de hoogste prioriteit in het plan van aanpak en worden dus als eerste aangepakt.

Maak gebruik van het instemmingsrecht bij het plan van aanpak en de prioriteitenlijst.

Werken

Als het plan van aanpak eenmaal is vastgesteld komt de fase van het ‘werken’. In dit stadium worden de maatregelen echt uitgevoerd, bijvoorbeeld de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen of de inrichting van beeldschermplekken.

Let er als OR op dat de meest urgente zaken als eerste worden aangepakt.

Waken

De laatste fase is waken. Hoe staat het met de voortgang? Is er daadwerkelijk opvolging gegeven aan de maatregelen uit het arbobeleidsplan, het contract met de arbodienst, de RIE en het plan van aanpak? In hoeverre moet dit aangepast worden? Daar begint de cyclus weer opnieuw.

Bespreek de jaarlijkse rapportage over de voortgang van het arbobeleid met de bestuurder.