Nieuws
Publicatiedatum: 12 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Klokkenluider

Fonds voor klokkenluiders nodig

Er komt een ondersteuningsfonds voor klokkenluiders. Althans, als het aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ligt. Dat blijkt uit haar reactie op de geëvalueerde Wet Huis voor Klokkenluiders (Whvk) aan de Tweede Kamer op 21 december 2020. Het Huis moet ook meer bevoegdheden krijgen om organisaties te dwingen mee te werken aan onderzoek naar aanleiding van een melding. Tot slot denkt de minister na over een nieuwe naam voor het Huis.

Evaluatie

Samen met ombudsman Reinier van Zutphen onderzocht BZK of er voldoende mogelijkheden zijn voor psychosociale, juridische en financiële ondersteuning van klokkenluiders. De conclusie is dat er een apart fonds nodig is voor speciale bijstand en steun. Hiervoor wordt eerst een pilot opgezet in het derde en vierde kwartaal van 2021. Ook kijkt Ollongren of het juridisch mogelijk wordt de arbeidsrelatie tussen werkgever en klokkenluider tijdelijk te bevriezen. Die staat vaak direct op het spel als de klokkenluider bekend wordt.

Rol van het Huis

Het Huis onderzoekt misstanden bij organisaties, maar adviseert ook over de omgang met klokkenluiders. Wat deze adviesrol precies betekent, maakt de wet Whvk niet duidelijk. Dat moet eind 2021 ook duidelijk zijn, als per 1 januari 2022 de EU-richtlijn voor een sterkere positie van klokkenluiders ingebed moet zijn in de eigen nationale wetgeving. Ook zou een naamsverandering van het Huis nodig zijn, om de adviserende rol beter te benadrukken.

Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider is iemand die melding doet van een misstand bij de organisatie. Veelal intern, bij de bestuurder of toezichthouder, wanneer de eigen leidinggevende geen gehoor geeft. En als dat niet lukt, kan de klokkenluider zijn melding extern doen, bij het Huis voor de Klokkenluiders. Het is een wettelijke plicht dat elke organisatie een interne klachtenprocedure of klokkenluidersregeling heeft. Lees hier meer over de klokkenluidersregeling. Ook heeft de OR instemmingsrecht bij procedures over het omgaan met meldingen van vermeende misstanden in de organisatie (artikel 27, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Dus de klokkenluidersregeling moest eerst langs de OR.