Checklists
Laatst gewijzigd op: 4 augustus 2020
Advies OR

Inhoud OR-advies

Stel, uw OR krijgt de gelegenheid om advies uit te brengen. Dit advies kan eenvoudigweg ‘positief’ of ‘negatief’ zijn. Vaak verbinden ondernemingsraden er ook nog voorwaarden aan, in de trant van: ‘positief tenzij …’ of ‘negatief mits …’ Daarnaast kan het voorkomen dat u een inhoudelijk advies geeft. Gebruik deze checklist bij het uitbrengen van advies.

Compleet

Zijn alle relevante onderliggende stukken meegestuurd? Zorg ervoor dat u alle informatie heeft die u nodig heeft om advies uit te brengen. Mocht er informatie missen, vraag die dan op bij de bestuurder.

Verloop van procedure

Zijn alle termijnen in acht genomen en is de procedure wettelijk gezien juist verlopen? Raadpleeg hiervoor het convenant dat u met de bestuurder heeft opgesteld ten aanzien van adviesprocedures. De WOR verplicht de bestuurder om het advies ‘op een zodanig tijdstip te vragen dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit’, maar verbindt hier niet een vaste tijdsperiode aan.

Heeft u nog geen convenant opgesteld voor adviesprocedures? Gebruik dan dit modelconvenant om afspraken te maken met uw bestuurder. 

Toelichting en deskundige

Controleer of de adviesaanvraag compleet is. Maar een lijst met punten waarvan u een nadere toelichting van de bestuurder nodig heeft en zet dit op de overlegagenda. Ga ook na of u een deskundige wilt raadplegen. U heeft te allen tijde het recht de hulp in te roepen van een externe deskundige. Dat staat in Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zeker bij complexe adviesaanvragen bij een reorganisatie of een investering moet uw OR niet aarzelen van dit recht gebruik te maken. 

Heeft u een deskundige ingeschakeld? Gebruik deze modelbrief om uw bestuurder op de hoogte te brengen van de kosten. 

Personele gevolgen

Het is uw taak om op te komen voor uw achterban. Voorgenomen besluiten van uw bestuurder die adviesplichtig zijn kunnen grote personele gevolgen hebben. Denk aan reorganisaties. Zorg dat u de achterliggen beweegredenen van het voorgenomen besluit kent en welke gevolgen dit heeft voor uw achterban. Welke maatregelen worden getroffen om personele gevolgen op te vangen? Uw bestuurder is verplicht deze in de adviesaanvraag te melden.

Voorwaarden

Een advies is vaak niet een simpel ‘positief’ of ‘negatief’. Bedenk welke toezeggingen u van de bestuurder verlangt om positief te adviseren. Is de bestuurder bereid deze toezeggingen te doen? Het is gebruikelijk om voorwaarden aan uw advies te verbinden: ‘Wij gaan akkoord, mits/ tenzij …’.

 

Wilt u uw bestuurder een voorstel doen over hoe de adviesprocedure te doorlopen? Gebruik daarvoor deze modelbrief.